คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
School of Agriculture and Natural Resources

 

- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร

 

- คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร

 

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการและค่าตอบแทนในการตรวจวิเคราะห์ของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานห้องปฏิบัติการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ลำไยกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออกภายใต้ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร  
ประจำปีงบประมาณ 2557-2558

กิจกรรมภายใต้ศูนย์ฯ

 

แก้ไขข้อมูลโดย นางสาวอัจฉรา  ขัตธิ โทร 3247 วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.02 น.