คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
School of Agriculture and Natural Resources
โครงสร้างบริหารงาน
       
    รองศาสตราจารย์รัตนา อัตตปัญโญ     
    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ    
         
 
น.สพ.สมชาติ ธนะ  ดร.รวิสรา รื่นไวย์  ดร.ภาวินี จันทร์วิจิตร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
     
     
     
     
ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ ดร.พนิตนาฏ อู่พุฒินันท์
รักษาการหัวหน้าสาขาเกษตรศาสตร์ หัวหน้าสาขาการประมง หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
     
ดร.ไผ่แดง ขวัญใจ ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา ดร.หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์ หัวหน้าสาขาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร