คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
School of Agriculture and Natural Resources
 
 คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาวิจัย และบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยผสมผสานองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น และสอดคล้อง กับความต้องการของชุมชนโดยเฉพาะเขตภาคเหนือตอนบน อันก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นสากลสามารถสร้างประโยชน์และ พัฒนาสังคมและประเทศชาติ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนหน่วยงานอื่นและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม และมีความสุขในการดำรงชีวิตมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชุมชน
 
 

                           ผลคะแนนประกันคุณภาพการศึกษา สกอ. และสมศ. (2554 - 2556)

 

 

 


 

ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าสู่ระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์ CUPTQA และ AUNQA

 

กิจกรรมที่เกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษา

- บันทึกความร่วมมือเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา MOU คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา MOU คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน