คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
School of Agriculture and Natural Resources

 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
Agriculture 

อาจารย์ ผศ.ดร.วาสนา พิทักษ์พล

(หัวหน้าสาขาเกษตรศาสตร์)

Male

Academic Profile

- Ph.D.(Postharvest Horticulture)

- M.Sc. (Agriculture)

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

Special Interests

- รอข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3149 

Email: wasnan@yahoo.com

รศ.ดร.มนัส ทิตย์วรรณ 

Aj.Manus

Academic Profile

- Ph.D.(Biology)

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

Special Interests

- รอข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน รอข้อมูล

Email: manytityavan@yahoo.com

อาจารย์ ดร.ภาวินี จันทร์วิจิตร 

Aj.Ae

Academic Profile

- วท.ด.(พืชสวน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Special Interests

- รอข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3146

Email: p_nuring@hotmail.com

อาจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม 

Aj.Au

Academic Profile

- ปร.ด. (การปรับปรุงพันธุ์พืช) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชไร่)

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์)

Special Interests

- รอข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3157

Email: sin_bunyarit@hotmail.com

อาจารย์ ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 

Aj.Maew

Academic Profile

- วท.ด.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Special Interests

- รอข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3154 

Email: wipornpan@hotmail.com

อาจารย์ ดร.ไวพจน์ กันจู 

Aj.Bham

  Academic Profile

- ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พันธุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Special Interests

- Molecular breeding in rice

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3145

Email: pot6127@hotmail.com

อาจารย์ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา 

Aj.Poj

Academic Profile

- วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Special Interests

- ผลิตพืชอุตสาหกรรม

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3150

Email: k_satjawattana@hotmail.com

อาจารย์ ดร.บุญร่วม คิดค้า 

Aj.Poj

Academic Profile

- วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Special Interests

- Crop physiology and Soil science

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3148

Email: bkhitka@hotmail.com

อาจารย์ ดร.สุกัลยา ภู่ทอง 

Female

Academic Profile

- Ph.D. (Horticulture)

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พฤกษศาสตร์)

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พฤกษศาสตร์)

Special Interests

- รอข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน รอข้อมูล

Email: รอข้อมูล

อาจารย์ ดร.ปาณิสรา เทพกุศล

Female

Academic Profile

- Ph.D. (Forest Science)

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

Special Interests

- รอข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3153

Email: magibao225@hotmail.com