คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
School of Agriculture and Natural Resources

 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
Biotechnology 

ดร.กนกอร ศรีม่วง 

Dr.Kanok-orn

นักวิจัย

Academic Profile

- ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

- วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

- วท.บ. (ชีววิทยา)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3254

Email: -

นางสาวนฤมล สุทะ

K.Narumon

 นักวิทยาศาสตร์

 Academic Profile

- วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3254

Email: รอข้อมูล