คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
School of Agriculture and Natural Resources

 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
Biotechnology 

นางสาวนฤมล สุทะ

K.Narumon

 นักวิทยาศาสตร์

 Academic Profile

- วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3254

Email: narumon_suta@hotmail.com