คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
School of Agriculture and Natural Resources

 สาขาวิชาการประมง 
Fishery 

นางสาวเปรมดา ทิพย์เดโช

K.Rae

 นักวิทยาศาสตร์

 Academic Profile

- วท.ม. (ธุรกิจเกษตร)                                     

- วท.บ. (การประมง)                                     

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3254

Email: -

นายเศกสรรค์ อุปพงศ์ 

K.Saksun

นักวิทยาศาสตร์

Academic Profile

- วท.บ. (การประมง)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3254

Email: - 

นายอิฐสะราม แสนสุภา

K.Rah

 นักวิทยาศาสตร์

 Academic Profile

- วท.บ. (การประมง)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3243

Email: -

นายจักรพันธ์ ฐานิจสรณ์

K.Chart

 คนงาน

 Academic Profile

-

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3254

Email: -