คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
School of Agriculture and Natural Resources

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
Food science and technology 

นางวันวิสาข์ ดอกคำ

K.Poy

 นักวิทยาศาสตร์

 Academic Profile

- วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน -

Email: -

นายชินกิต ศรีนวล

K.Poy

 นักวิทยาศาสตร์

 Academic Profile

- วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน -

Email: -