คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
School of Agriculture and Natural Resources

 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
Animal Science 

นายปกิต โชติพรม 

 K.Kaan

นักวิทยาศาสตร์

Academic Profile

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)                    

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3255

Email: -

นายศักดิ์ชัย เครือสาร

K.Sak

 นักวิทยาศาสตร์

 Academic Profile

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3255

Email: -

นางสุพรรณิการ์ พรหมสุริยา

K.Sak

 นักวิชาการสัตวบาล

 Academic Profile

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3254

Email: supannikakerdsa@hotmail.com