คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
School of Agriculture and Natural Resources

 

http://intra.up.ac.th/upkb/Default.aspx  

ระบบบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา

 

ตารางสรุปผลงานวิชาการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 30 พฤษภาคม 2555) 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร/ประชุมวิชาการระดับชาติ 

DOWNLOAD เอกสารผลงานวิจัย

1.ชื่อผลงานวิจัย 2554 - 2555

2.บทความการใช้เมล็ดน้ำเป็นดัชนี ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ

3.บทความการปรับปรุงคุณภาพของดอกประทุมมา ดร.สุภัค มหัทธนพรรค

4.การลดระดับคอเลสเตอรอลในไข่โดยการเสริมข้าวแดงในไก่ไข่ 

5.การใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อก่อโรคใบไหม้ในข้าว 

6.การเลี้ยงไก่ดำ ดร.มนตรี ปัญญาทอง

7.เรื่องการใช้กลิ่นหอมเพื่อลดความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในสัตว์

DOWNLOAD ประชุมวิชาการ

1.pollination รศ.ดร.มนัส

2.การเจริญเติบโตและคุณภาพเนื้อของกบนาที่เลี้ยงในแคปซูลและบ่อซีเมนต์ ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ

3.การเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารของกบนาที่ได้รับอาหารทดแทนปลาป่นด้วยกากถั่วเหลือง ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ

4.การใช้เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในการปรับปรุงดิน และเพิ่มความต้านทานโรคราน้ำค้างในแตงกวา ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก

5.การประเมินมลภาวะทางน้ำในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ดร.กัญญาณัฐ สุทธประสิทธิ์

6.การยับยั้งราเขียว ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก

7.การแยกเชื้อและความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อแอโรโมนาส ไฮโดรฟิลาที่แยกได้จากปลานิลปกติในกว๊านพะเยา

8.การแยกเชื้อและความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อแอโรโมนาส ไฮโดรฟิลาที่แยกได้จากปลานิลปกติในกว๊านพะเยา ดร.วิพรพรรณ์ เนืองเม็ก

9.การศึกษาชีววิทยาบางประการของกุุ้งฝอยในกว๊านพะเยา ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล

10.การสะสมกลิ่นไม่พึงประสงค์ในน้ำและดินพื้นที่ท้องน้ำของกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา อ.กรทืพย์ กันนิการ์

11.การสำรวจและรวบรวมพันธุ์พืชให้สีย้อมบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา

12.การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของหอมแดงและผลของสารเคลือบผิวไคโทซานต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวหอมแดง ดร.วาสนา พิทักษ์พล

13.ผลของการฉีดพ่นไอโอไดด์ต่อผลผลิตและการสะสมไอโอดีนในผักคะน้าและผักกาดฮ่องเต้ ดร.วาสานา พิทักษ์พล

14.ผลของการใช้บริเวอร์ยีสต์ในอาหารปลานิลต่อการเจริญเจิบโตและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน อ.กรทิพย์ กันนิการ์

15.ผลของคลอรีน กรดแอสคอร์บิก และไคโทซานต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาลิ้นจี่ ดร.วาสนา พิทักษ์พล

16.ผลของจัสโมเนทต่อการผลิตเอทิลีนในผลแอปเปิลที่ผ่านการปลูกเชื้อ ดร.หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล

17.ผลของโคลชิซินต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานและสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับต้นเททระพลอยด์ของแตงโม ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา

18.ผลของดินและธาตุอาหารหลักของพืชในดินพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชของเขื่อนสิริกิติ์ ดร.บุญร่วม คิดค้า

19.ผลของสารสกัดขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn.) ต่อการแสดงออกของยีนในกลุ่ม Cytokine ในปลานิล (Oreochromis niloticus Linn.) ดร.ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์

20.พลวัฒประชากรของปลาชะโด Channa micropeltes ในกว๊านพะเยา ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์

21.พันธุกรรมหมู กลิ่นของสุกรเพศผู้ (Boar taint) นั้นสำคัญขนาดไหน ดร.วัชระ แลน้อย

22.การวิเคราะห์ศักย์การผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำเศษฐกิจที่สำคัญในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์

23.สถานภาพการประมงปลาชะโดในกว๊านพะเยา ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์

 

DOWNLOAD วารสารนานาชาติ

1.Co-location of quantitative trait loci for drought and salinity tolerance in rice

2.Evaluation of Agronomic Traits in Ghromosome Segment Substitution

3.Association and expression study of MMP3, TGF Pl and COLLLAL

4.Quantitative trait loci analysis for leg weaknessrelated traits in a Duroc x Pietrain crossbred population