คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
School of Agriculture and Natural Resources

 

DOWNLOAD เอกสารโครงการทุนวิจัยงบประมาณ

1.โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2554

2.โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2555

3. ภาพรวมประมาณการงบประมาณ(แผ่นดิน)ด้านวิจัย(ปีงบประมาณ พ.ศ.2555)

4. ภาพรวมประมาณการงบประมาณ(แผ่นดิน)ด้านวิจัย(ปีงบประมาณ พ.ศ.2556)

5. ทุนโครงการส่งเสริมการวิจัย

6. งบประมาณวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556  (ปีกาศึกษา 2555)

 

S.1.1 สถิติเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์

ประจำปีงบประมาณ 2555 – 2559

                คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ โดย เจ้าหน้าที่งานวิจัยและบริการวิชาการคณะฯ เก็บรวบรวมข้อมูลผลงานด้านการวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 เป็นต้นมา จำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนงานวิจัยของคณะฯ ในแต่ละปีการศึกษา แบ่งออกเป็น งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภายในสถาบันและงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนภายนอกสถาบัน แจกแจงได้ดังตาราง S.1.1

 

 

นางสาวอัจฉรา  ขัตธิ      โทร  3247

ผู้ประสานงานวิจัยและบริการวิชาการ   ระดับคณะฯ  

เพิ่มข้อมูล วันที่ 28 กันยายน  2559 17.40 น.