คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
School of Agriculture and Natural Resources

 

เปิดรับสมัครทุนวิจัย 

 1.  เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559

1. ปฏิทินการประเมินผลข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2559
2. หลักเกณฑ์การพิจาณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2559
3. แบบประเมินโครงการเดี่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา
4. แบบประเมินโครงการชุด มหาวิทยาลัยพะเยา
5. กลยุทธ์ในการพัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา
6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559
7. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2555-2559
8.(ร่าง)นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2
9. แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (นท-1ด)
10. แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(นท-1ช)
11. แบบข้อกำหนดการจัดจ้างทำการวิจัย (Terms of Reference - TOR) (แบบ TOR)

แบบฟอร์ม

 แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Programe) ประกอบการเสนอของบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2559 (แบบ ว-1ช) (คำชี้แจง)
 แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอของบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2559 
(แบบ ว-1ด) (คำชี้แจง)
 แบบเสนอหัวข้อการวิจัยสำหรับขอทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2559 
(แบบ ผด.1)


 2. ทุน สวทช. - มพ.  

แบบ สวทช.-มพ.1 (แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย)
 

                                                  หมดเขตรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 

                                                                                           แก้ไขโดย     นางสาวอัจฉรา   ขัตธิ    โทร 3247

                                                                                                              วันที่ 21 กรกฎาคม 2557