คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
School of Agriculture and Natural Resources

แบบฟอร์มเอกสาร Download

1.ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน

2.แบบขอหนังสือรับรอง

3.แบบขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิการกู้ยืมเงินธนาคารออมสิน

4.แบบขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิการกู้ยืมเงินธนาคารอาคารสงเคราะห์

5.แบบคำขอกู้สินเชื่อธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน

6.แบบคำขอกู้สินเชื่อสวัสดิการธนาคารออมสิน

7.แบบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร

8.แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน

9.แบบฟอร์มการขอบัตรผ่านเข้า ออกมหาวิทยาลัย

10.แบบฟอร์มการขอปิดรายวิชา หมู่เรียน

11.แบบฟอร์มการขอเปิดรายวิชา หมู่เรียน

12.แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงการสอนรายวิชา

13.แบบฟอร์มขอมีบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย

14.แบบฟอร์มจองรถมหาวิทยาลัย

15.แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล

16.แบบฟอร์มเบิกค่าสวัสดิการ

17.แบบฟอร์มเอกสารแจ้งซ่อม

18.แบบรายงานการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน

19.ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

20.ใบลากิจ

21.ใบลาพักผ่อน

22.ใบสมัคร ชพค

23.ใบสำคัญรับเงิน

24.แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงผู้คุมสอบ

25.แบบฟอร์มจองห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ

คู่มือการดำเนินโครงการบริการวิชาการ

 1. ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ
 2. แบบฟอร์มรายละเอียดการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ
 3. ขออนุมัติดำเนินโครงการบริการวิชาการ
 4. ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการบริการวิชาการ
 5. รายงานการใช้เงินโครงการบริการวิชาการ
 6. ขออนุมัติปิดโครงการบริการวิชาการ
 7. ขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการบริการวิชาการ
 8. หัวข้อในการจัดทำเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการบริการวิชาการ
 9. ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณผู้รับผิดชอบโครงการ
 10. ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการบริการวิชาการ

คู่มือการดำเนินโครงการคลินิกเทคโนโลยี

 1. ใบสมัคร_แบบจบการอบรม_แบบติดตาม(แผนถ่ายทอดฯ)
 2. แบบคลินิก 2 (ขออนุมัติดำเนินโครงการ)
 3. แบบคลินิก 3 (ขออนุมัติเบิกเงินโครงการ)
 4. แบบคลินิก 4 (ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ)
 5. แบบคลินิก 5 (งบหน้าใบสำคัญเบิกเงินรายได้)
 6. แบบคลินิก 6 (ขอเชิญเข้าร่วมการจัดกิจกรรมโครงการ)
 7. แบบคลินิก 7 (แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้า)
 8. แบบคลินิก 7 (แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าตัวอย่าง)
 9. แบบคลินิก 8 (รายงานการใช้จ่ายเงินโครงการ)
 10. แบบคลินิก 9 (แบบรายงานเทคโนโลยีเด่น)
 11. แบบคลินิก 10 (แบบกรอกข้อมูล ใบสมัคร แบบประเมิน แบบติดตาม)
 12. แบบคลินิก 11 นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
 13. แบบคลินิก 12 (ขออนุมัติปิดโครงการ)