คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
School of Agriculture and Natural Resources

 สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 
Food Safety in Agri-Business 

นางสาวจันทนา จันโจมศึก

K.Poy

 นักวิทยาศาสตร์

 Academic Profile

- วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3137

Email: chanthanach@hotmail.com