คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
School of Agriculture and Natural Resources


 

แนะนำหลักสูตร

          สาขาวิชาการประมง จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อมุ่งถ่ายทอดวิทยาการและความรู้ทางด้านการประมง และเพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการประมงที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ รวมทั้งการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน

 

หลักสูตร

      
:: วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การประมง)
        
 Bachelor of Science (Fishery)
      :: วท.. (การประมง)
      
:: B.S. (Fishery)