คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
School of Agriculture and Natural Resources

 

แนะนำหลักสูตร

          สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา พืชศาสตร์โดยเน้นหนักทางด้านการผลิต และการใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การเกษตร เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตพืชให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ นอกจากนี้นิสิตต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการดินระบบการปลูกพืช การปรับปรุงพันธุ์พืช ระบบการทำฟาร์ม การอนุรักษ์พืช การตลาด และเทคนิคในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ยังศึกษาค้นคว้าวิจัยปัญหาของชุมชนด้านการเกษตร แนวทางแก้ไขปัญหาการส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น การบริการชุมชนและการฝึกอบรม

 

หลักสูตร

       
:: วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
            
Bachelor of Science (Agriculture)
       :: วท.. (เกษตรศาสตร์)
       
:: B.S. (Agriculture)