คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
School of Agriculture and Natural Resources

  

 แนะนำหลักสูตร

          สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร ระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน การควบคุมและการรับรองคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่แหล่งผลิตไปจนถึงผู้บริโภค(From Farm to Table)

 

หลักสูตร

       
:: วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร)
           
Bachelor of Science (Food Safety in Agriculture)
       :: วท.. (ความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร)
       
:: B.S. (Food Safety in Agriculture)