คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
School of Agriculture and Natural Resources

 

แนะนำหลักสูตร

          สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา มีการบริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มีพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่มีความรู้ความสามารถในการเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ และนิสิตมีโอกาสศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

หลักสูตร

       
:: วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
         
  Bachelor of Science (Food Science and Technology)
       :: วท.. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
       :: B.S. (Food Science and Technology)