คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
School of Agriculture and Natural Resources

แนะนำหลักสูตร

          สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพจัดการเรียนการสอนใน 2 กลุ่มวิชา คือ เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม  และเทคโนโลยีภาพเกษตร โดยสามารถนำความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ในการสร้างงานและอาชีพของชุมชนในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาอาหารหมักและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบในชุมชน การปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อให้มีผลผลิตที่สูงขึ้น โดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การผลิตสกัดสารที่มีประโยชน์จากสมุนไพร การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี การบำบัดและการใช้ประโยชน์ของเสียจากอุตสาหกรรม รวมถึงพลังงานทดแท

หลักสูตร

       
:: วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
         
  Bachelor of Science (Biotechnology)
       :: วท.. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
       
:: B.S. (Biotechnology)