คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
School of Agriculture and Natural Resources

แนะนำหลักสูตร

 

          สาขาสัตวศาสตร์ เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตวิชาเอกสัตวศาสตร์ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถด้านการผลิตสัตว์การบริหารจัดฟาร์ม การปรับปรุงพันธุ์ และโภชนาศาสตร์สัตว์ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมด้านการเลี้ยงสัตว์ของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเป็นการขยายโอกาสการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ โดยนำเอาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งพันธุกรรมท้องถิ่นมาจัดสรรใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ

 หลักสูตร

       :: วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สัตวศาสตร์)
         
  Bachelor of Science (Animal Science)
       :: วท.. (สัตวศาสตร์)
       
:: B.S. (Animal Science)