คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
School of Agriculture and Natural Resources
ภาพกิจกรรม
โครงการ การจัดการความรู้การผลิตบัณฑิตและพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน
66 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "พิธีสู่ขวัญควาย" ประจำปี 2559 วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ บ้านสันสลี ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
42 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมแข่งกีฬาบุตลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 28 เมษายน 2559
19 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำบุญ เกษตรสงกรานต์ ประจำปี 2559 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วันที่ 21 เมษายน 2559
51 รูปภาพ
นิสิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ฯ รับรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น อันดับ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
10 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ รับการติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ และพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ
21 รูปภาพ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2559 วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2559
59 รูปภาพ
ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
28 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมเปิดป้ายศูนย์ปฏิบัติการและบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสัตว์และการผลิตสัตว์ วันที่ 28 มกราคม 2559 ณ สถานีทดสอบพันธุ์สัตว์ พะเยา
31 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 27-28 มกราคม 2559 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา
40 รูปภาพ
คณะเเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมแผนกลยุทธ์ วันที่ 26 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ
10 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา จัดโครงการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ณ รีสอร์ท วลีกาณจน์ วันที่ 24 ธันวาคม 2558
36 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดพะเยา จัดการอบรมกิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มและการเชื่อมโยงการตลาดสินค้าเกษตร ในโครงการพระราชดำริ ภายใต้ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร วันที่ 14-16 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
19 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา ร่วมจัดทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนเพื่อการศึกษา ทอด ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558
42 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมโครงการติดตามผลการดำเนินงาน 1 คณะ 1 โมเดล วันที่ 30 พ.ย. 2558 ณ โครงการหลวงปังค่า
19 รูปภาพ
เบทาโกร เข้าสหกิจศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ อาคารเรียนรวม CE10205 วันที่ 24 พ.ย.2558
26 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา จัดการบรรยายเรื่อง "DNA Barcoding technology a tool for biodevirsity protection and food fraud identification" วิทยากรโดย Prof.Dr.Madesis Panagiotis จากประเทศกรีซ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา
12 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา จัดการบรรยายเรื่อง "Applied Reproductive Strategies in Beef Cattle" วิทยากรโดย Dr.Jyh-Cherng จากไต้หวัน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง CE05206 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา
11 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 21-22 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ
83 รูปภาพ
AUN QA สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 30 กันยายน 2558
16 รูปภาพ
AUN QA สาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 29 กันยายน 2558
18 รูปภาพ
AUN QA สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 28 กันยายน 2558
16 รูปภาพ
AUN QA สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 25 กันยายน 2558
27 รูปภาพ
AUN QA สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 24 กันยายน 2558
22 รูปภาพ
AUN QA สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 23 กันยายน 2558
18 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการบรรยายเรื่อง "การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2560" วันที่ 17 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ
11 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการไหว้ครูประจำปี 2558 วันที่ 3 กันยายน 2558 ณ ห้อง CE07208 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา
74 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม "ประเพณีลงแขกดำนาและเกี่ยวข้าว สืบสานวัฒนธรรมในนาข้าวของชาวนาพะเยา" ณ ที่ทำการตำตวจ ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา วันที่ 19 สิงหาคม 2558
58 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี "การจัดการโคขุนอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1" แก่สมาชิกและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อภาคเหนือตอนบน ณ ห้อง PN1 มหาวิทยาลัยพะเยา สถานีวิจัยทดสอบเพาะพันธุ์สัตว์จังหวัดพะเยา และฟาร์มโคขุน อ.เชียงม่วน วันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2558
59 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการงานวันวิทยาศาสตร์ 2558 และโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ณ ใต้อาคารคณะเกษตรศาสตร์ฯ วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2558
42 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา จัดโครงการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ในหัวข้อเรื่อง การผลิตปุ๋ยชีวภาพและไส้เดือนดินแบบมืออาชีพ ณ พื้นที่ปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ฯ วันที่ 15 สิงหาคม 2558
60 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมจัดบูทแนะแนวสัญจร ณ หน้าห้อง PKY 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2558
12 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ ม.พะเยา ต้อนรับปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปี 2558 ณ ห้อง PKY 2 วันที่ 13 สิงหาคม 2558
13 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา จัดโครงการ KM การเรียนการสอน iClassroom ณ ICT1102 วันที่ 6 สิงหาคม 2558
18 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา จัดโครงการ KM งานวิจัย ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ วันที่ 11 สิงหาคม 2558
15 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ต้อนรับผู้ปกครองนิสิตใหม่ ที่เข้ามารับรายงานตัวในวันที่ 21 ก.ค. 2558 ณ ห้อง PKY 4
27 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สปป.ลาว โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายตลาดการค้าฯ วันที่ 24 ก.ค. 2558 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ
17 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 5 ปี วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องศรีเมือง อาคารเวียงพะเยา
26 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม "พิธีสู่ขวัญควาย" วันที่ 9 ก.ค. 2558 ณ ร.ร.บ้านดงบุญนาค ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ
77 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดประชุมประกันคุณภาพการศึกษา CUPTQA AUNQA วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.30 น.
21 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ประจำปี 2558 วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น.
28 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดประชุมคณะฯ ประจำปี 2558 วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น.
32 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ไปศึกษาดูงานที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในวันที่ 22-24 มิถุนายน 2558
21 รูปภาพ
โครงการ KM วิจัยสถาบัน "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน" วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ
29 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการการบรรยายพิเศษในหัวข้อ หอยฝาเดียว การประยุกต์ใช้ทางการแพทย์และความงาม ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ
17 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการเกษตรสงกรานต์ ในวันที่ 27 เมษายน 2558 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
65 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา จัดโครงการทำบุญคณะเกษตรศาสตร์ฯ วันที่ 27 เมษายน 2558 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
48 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา เข้าร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ม.พะเยา
30 รูปภาพ
การฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 9 - 12 มีนาคม 2558
36 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ
8 รูปภาพ
คณะเกษตรฯ เข้าร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต "โคขุนดอกคำใต้" แก่คณะสื่อสารมวลชน ช่อง 11 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
20 รูปภาพ
ผู้อำนวยการสำนักงานอาหารและยา ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ เป็นอาจารย์พิเศษ บรรยายในหัวข้อเรื่อง "การจัดการความปลอดภัยในห่วงโซ่อาหารและนโยบายความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทย" ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้อง PN 2 อาคารหอประชุมพญางำเมือง
6 รูปภาพ
สวก.ศึกษาดูงาน 1 คณะ 1 โมเดล ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ "โคขุนดอกคำใต้" วันที่ 30 มกราคม 2558
12 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล ภายใต้งานพะเยาวิจัย ประจำปี 2558 วันที่ 28 - 29 มกราคม 2558 ณ หอประชุมพญางำเมือง
38 รูปภาพ
การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยและผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ลงพื้นที่โครงการ "โคขุนดอกคำใต้" วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
28 รูปภาพ
วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 นำโดย ดร.รวิสรา รื่นไวย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมชมนิทรรศการงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
31 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการเกษตรวิชาการครั้งที่ 4 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ อาคารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ชั้น 2
43 รูปภาพ
นิทรรศการโครงการนิสิต ครั้งที่ 4 วันที่ 8 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมพญางำเมือง
19 รูปภาพ
อบรมหลักสูตร "สัมมนาเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ" ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ณ ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงโคเนื้อแบบประณีต อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ร่วมกับปศุสัตว์ อำเภอแม่สรวย สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงราย วันที่ 8 ธันวาคม 2557
65 รูปภาพ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรภาคเหนือตอนบน" ครั้งที่ 1 ณ กรีนเลครีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ สวทช.ภาคเหนือ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
36 รูปภาพ
การประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2557 - 2560) วันที่ 4 ธันวาคม 2557
5 รูปภาพ
โครงการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน(Value Chain) โคเนื้อคุณภาพ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงม่วน ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาเชียงม่วน วันที่ 3 ธันวาคม 2557
53 รูปภาพ
การประชุมการกำกับและติดตามผลรายงานความก้าวหน้าของโครงการเลี้ยงโคขุนดอกคำใต้ และการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้โรงฆ่าสัตว์และแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ วันที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม ศูนย์บัญชาการ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
31 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระาชดำริ ครั้งที่ 3/2557 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรฯ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
13 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศลาว วันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2557
25 รูปภาพ
งานเกษตรถิ่นกว๊านพะเยาครั้งที่ 1 วันที่ 31 - 2 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยาโทกหวาก
55 รูปภาพ
การประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์
29 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแถลงข่าว โครงการ งานวันเกษตรถิ่นกว๊านพะเยา ครั้งที 1 วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
21 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ต้อนรับผู้บริหารผู้ประกอบการ ในโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารผู้ประกอบการ ในวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ
21 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา จัดโครงการการจัดการความรู้เรื่องการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน วันที่ 25 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ
17 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ และคณะวิทยาการจัดการฯ ม.พะเยา ร่วมกับเครือบริษัท เบทาโกร จัดโครงการสหกิจศึกษา และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 กันยายน 2557 ณ อาคาร CE11206 และสอบสัมภาษณ์ ที่ตึกคณะเกษตรฯ
30 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส สกว. วันที่ 19 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ
24 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ รับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ และ ศุนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการนานาชาติ ด้านเกษตรและอาหาร
25 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการการให้ความรู้ด้านกฎหมาย AEC วันที่ 16 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
16 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 18.00 น. ณ เรือนเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา
18 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557 ณ อาคารปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการอาหาร
42 รูปภาพ
ประชุมบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2557 วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557
19 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการ "การฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างเกษตรกรชาวสวนยางยุคใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียน" วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา
11 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการทำบุญคณะเกษตรศาสตร์ฯ และปฐมนิเทศเกษตรต้นใหม่ วันที่ 24 สิงหาคม 2557 ณ อาคารปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ฯ
6 รูปภาพ
การประชุมหารือ การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การผลิตโคเนื้อของจังหวัดพะเยาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โคขุนดอกคำใต้ วันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรฯ
14 รูปภาพ
คณะเกษตรฯ จัดโครงการ กาดโก้งโค้ง ถนนคนเดิน ตลาดนัดเกษตรปลอดภัย ณ ลานหน้าตึกคณะเกษตรศาสตร์ฯ วันที่ 18 สิงหาคม 2557
40 รูปภาพ
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์บรมราชินีนาถ วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยพะเยา
39 รูปภาพ
เตรียมความพร้อมประชุมคณะกรรมการพัฒนาโคขุนดอกคำใต้ วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา
8 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรฯ
54 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา
14 รูปภาพ
พิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหารและโครงการสัมมนาเครือข่ายเฝ้าระวังมาตราฐานสินค้าเกษตร จ.พะเยา วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา
36 รูปภาพ
โครงการบริการวิชาการ "การผลิตเบเกอรี่ขั้นพื้นฐาน" วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาตร์ และ อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมการเกษตร
13 รูปภาพ
โครงการ "การจัดความรู้ (KM) ด้านการพัฒนาศักยภาพการวิจัย" วันที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ
16 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้มีการบันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยและการบริการวิชาการด้านปศุสัตว์ ระหว่าง กรมปศุสัตว์ กับ มหาวิทยาลัยพะเยา(MOU) ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ กรมปศุสัตว์
10 รูปภาพ
โครงการ "การต่อยอดภูมิปัญญา ในการแปรรูปลิ้นจี่ เพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่น" ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ และ อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น.
33 รูปภาพ
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "พิธีสู่ขวัญควาย" สร้างจิตสำนึก ระลึกถึงคุณค่าของควาย ต่อชุมชนและเรียนรู้วิถีชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงควายลุ่มแม่ปืม ณ บ้านสันสลี ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
47 รูปภาพ
โครงการประชุมบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 วันที่ 29 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ
26 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา จัดโครงการเกษตรวันสงกรานต์ ในวันที่ 28 เมษายน 2557 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เวลา 9.00 - 12.00 น.
52 รูปภาพ
โครงการศึกษาดูงานคณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา ในวันที่ 21-24 เมษายน 2557 ได้ไปดูงานตามโครงการต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ 1.โครงการแหลมผักเบี้ย 2.โครงการชั่งหัวมัน 3.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
23 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ของมหาวิทยาลัยพะเยา "สงกรานต์ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมืองล้านนา" ประจำปี 2557 วันที่ 10 เมษายน 2557 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
16 รูปภาพ
วันที่ 26 มีนาคม 2557 นิสิตคณะเกษตรฯ เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา และรับเงินรางวัลนิสิตสหกิจดีเด่น ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์
6 รูปภาพ
เข้าร่วมประชุมแลกเปลียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฎเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
27 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมฝึกซ้อมแผนรับอุบัติภัยและภาวะฉุกเฉิน ประจำปี 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ลานจอดรถข้างตึกคณะแพทยศาสตร์
28 รูปภาพ
รศ.รัตนา อัตตปัญโญ คณบดีคณะเกษตรฯพร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิต ได้เข้าร่วมโครงการ "เหนียวนำการเป็นสัดในโค - กระบือ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา ณ อำเภอแม่ใจ จ.พะเยา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.00 น.
9 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
46 รูปภาพ
คณะวิทยาศาสตร์จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง การประกันคุณภาพกับกิจกรรมนักศึกษา : การบูรณาการกิจกรรมร่วมกันระหว่างเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา ในวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปีฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
55 รูปภาพ
การเข้าร่วมประชุมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง"การบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย" วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องเศรษฐนิทัศน์ ชั้น 3 คณะเศษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
37 รูปภาพ
โครงการความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา และกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนดอกคำใต้ ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
16 รูปภาพ
โครงการคลินิกเทคโนโลยี 2556 "เพิ่มรายผลิตภัณฑ์จากปลาส้มเพื่อขยายช่องทางการตลาดของกลุ่มผู้ผลิตปลาส้มกว๊านพะเยา" ซึ่งมีการอบรมการทำนักเก็ตปลาส้มและไส้กรอกปลาส้ม ให้กับกลุ่มปลาส้มกว๊านพะเยา บ้านสันเวียงใหม่ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2557
73 รูปภาพ
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ และติดตามผลการดำเนินงานในแผนปฏิบัติการคณะ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรฯ
29 รูปภาพ
การประชุมเสวนา เรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์การผลิตโคเนื้อของ จ.พะเยา ภายใต้ชื่อตราสินค้า "โคขุนดอกคำใต้" วันที่ 23 มกราคม 2557 ณ ห้อง 1202 ตึกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
70 รูปภาพ
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 3 วันที่ 23 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา ตึกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
32 รูปภาพ
นักวิจัยพบสื่อมวลชน วันที่ 22 มกราคม 2557 ณ ตึกเทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
26 รูปภาพ
1 คณะ 1 โมเดล มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 22 มกราคม 2557 ณ ตึกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
56 รูปภาพ
Prof.Dr. Toru Fujiwara จากมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มาสัมมนาพิเศษแก่คณาจารย์และนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ
47 รูปภาพ
ท่านอธิการร่วมเปิดงาน 1 คณะ 1 โมเดล ของคณะเกษตรฯ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556
43 รูปภาพ
คณะเกษตรฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 สมศ.
16 รูปภาพ
เตรียมพื้นที่ 1 คณะ 1 โมเดล ณ บ้านสันกำแพง ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
12 รูปภาพ
วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก
17 รูปภาพ
โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการเพื่อฝึกงาน และสหกิจศึกษา
25 รูปภาพ
ประชุมคณะเกษตรฯ ประจำปี 2556
16 รูปภาพ
วันประมงแห่งชาติ ณ อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ
28 รูปภาพ
พิธีประกาศเกียรติคุณมอบโล่แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น
20 รูปภาพ
กีฬาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2556
55 รูปภาพ
กาดโก้งโค้ง ตลาดนัดเกษตรปลอดภัย 2556
43 รูปภาพ
ทำบุญประจำปี 2556 คณะเกษตรศาสตร์ฯ
24 รูปภาพ
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน QA 2556
13 รูปภาพ
สถาปนาครบรอบ 3 ปี ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งสู่ชุมชน
23 รูปภาพ
เปิดนิทรรศการ ครบรอบ 3 ปี แห่งการพัฒนา มหาวิทยาลัยพะเยา
12 รูปภาพ
แห่เทียนพรรษา ณ วัดแม่กาห้วยเคียน
76 รูปภาพ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร FoSTAT – Nesle' Quiz Bowl 2013
4 รูปภาพ
โคารงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบชะตาลำน้ำปืม ณ อ่างเก็บน้ำแม่ปืม
15 รูปภาพ
โคงการ"การเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการเกษตรและอาหารเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
28 รูปภาพ
วันไหว้ครู ประจำปี 2556
25 รูปภาพ
โครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
54 รูปภาพ
โครงการการพัฒนาองค์กรกับการเสนอผลงาน โดย ท่าน อ.ชำนาญ แสงแก้ว
15 รูปภาพ
โครงการการจัดการความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ฯ
12 รูปภาพ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดีในการผลิตอาหาร(GMP) ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยหอมทองทอดกรอบในจังหวัดพะเยา เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายอาหารปลอดภัยของจังหวัดพะเยา
16 รูปภาพ
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะเกษตรศาสตร์ฯ
13 รูปภาพ
โครงการเกษตรศาสตร์วิชาการ
16 รูปภาพ
อวสท
47 รูปภาพ
โครงการ “การจัดการความรู้เรื่องการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน” และประชุมคณะเกษตรศาสตร์ในช่วงภาคบ่าย
22 รูปภาพ
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ได้จัดทำโครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ 2556 สนใจที่จะขอความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
19 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการงานผ้าป่าพันธุ์พืชเพื่อความยั่งยืนทางอาหารในวันที่ 15 มีนาคม 2556 ณ องค์กรสิทธิชุมชนจังหวัดพะเยา
10 รูปภาพ
คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน อ.ปง จ.พะเยา เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2556
27 รูปภาพ
โครงการ "ค่ายผู้นำเยาวชนพิทักษ์ลำน้ำอิงและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช" รุ่นที่ 9
20 รูปภาพ
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะร่วมประชุมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยา และเกษตรกรเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การผลิตโคขุนของประเทศเพื่อรองรับ AEC ณ ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
12 รูปภาพ
โครงการ "อธิการบดีพบบุคลากร"
16 รูปภาพ
คณะเกษตรฯเดินสายแจกของขวัญปีใหม่ 2556
26 รูปภาพ
โครงการนำเสนอความก้าวหน้า 1 คณะ 1 โมเดล ที่ภาคภูมิใจ
32 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ จำหน่ายกระต่ายหลากหลายสายพันธุ์ สนใจติดต่อ 089-2498455
9 รูปภาพ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. จ.พะเยา
9 รูปภาพ
โครงการสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นิสิตคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมโครงการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555
37 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ นำนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมในงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ในวันที่ 27 กันยายน 2555 ณ สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดพะเยา
14 รูปภาพ
การผลิตและฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วเน่า วันที่ 13 กันยายน 2555
22 รูปภาพ
อาสาพัฒนา ณ วัดแม่กาห้วยเคียน ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
15 รูปภาพ
นิสิตและกลุ่มข้าวแม่ใจดูวิธีการเพาะเห็ด
27 รูปภาพ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี วันที่ 6 กันยายน 2555
16 รูปภาพ
นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพชั้นปีที่ 3 ดูงานที่บริษัทเบียร์ไทยและบริษัทอายิโนะโมโตะ จ.กำแพงเพชร (28 สิงหาคม 2555)
42 รูปภาพ
นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพชั้นปีที 3 ศึกษาดูงานที่บริษัทมอนซานโต้และศูนย์วิจัยข้าว จ.พิษณุโลก (27 สิงหาคม 2555)
41 รูปภาพ
งานไบโอเทคสัมพันธ์ครั้งที่ 1 18 สิงหาคม 2555
30 รูปภาพ
นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพชั้นปีที่ 3 ทัศนศึกษาที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และวัดศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณูโลก 26 สิงหาคม 2555
29 รูปภาพ
กีฬาสานสัมพันธ์เด็กเกษตรฯ มหาวิทยาลัยพะเยา AGGIE GAME 2555
64 รูปภาพ
การศึกษาดูงานแปลงเกษตรที่โครงการหลวงปังค่า อ.ปง จ.พะเยา ของนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
32 รูปภาพ
การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมของรายวิชาเกษตรชีวภาพของนิสิตสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมกับโครงการหลวงปังค่า และโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม (อ.สุปรีชา สูงสกุล)
24 รูปภาพ
โครงการ กาดโก้งโค้ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เปิดโลกทัศน์สู่ AEC วันที่ 30 สิงหาคม 2555
37 รูปภาพ
ศึกษาดูงานประกันคุณภาพคณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 22 สิงหาคม 2555
21 รูปภาพ
นิทรรศการวิชาการ 12 ปี สาขาวิชาการประมง "เพื่อการผลิตบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียน" วันที่ 17 สิงหาคม 2555
23 รูปภาพ
โครงการ "ถวายเทียนเข้าพรรษาและพัฒนาวัดป่าน้ำซึม" วันที่ 5 สิงหาคม 2555
39 รูปภาพ
โครงการ"หนึ่งศูนย์ฯ หนึ่งแปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2555" วันอังคารที่ 24 ก.ค. 2555 ณ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะยเา
54 รูปภาพ
ประเพณีเดินเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา 2555
16 รูปภาพ
โครงการอบรมด้านความปลอดภัยทางอาหารและผลิตผลสดคุณภาพและวิธีการประเมินความเสี่ยง
21 รูปภาพ
โครงการทักษะการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
11 รูปภาพ
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ "การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีข้าวล้านนา"
38 รูปภาพ
การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารและซากพืช นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ วิชาเกษตรชีวภาพ วันที่ 15 มิถุนายน 2555
22 รูปภาพ
การสาธิตและฝึกอบรมการผลิตข้าวปลอดภัยในพื้นที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
95 รูปภาพ
เกษตรศาสาตร์วิชาการวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
72 รูปภาพ
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และติดตามผลการดำเนินงานในแผนปฏิบัติการประจำปีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย
78 รูปภาพ
การฝึกอบรมหลักเกณฑ์วิธีการมราดีในการผลิตอาหารตามมาตรฐานสากล (GMP Codex) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
52 รูปภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ฯเข้าร่วมจัดนิทรรศการเกษตรแฟร์ไชโยครั้งที่ 2 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
44 รูปภาพ
คระเกษตรฯเข้าร่วมจัดงาน 1 คณะ 1Success model ณ ตึกคณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร วันที่ 10 มกราคม 2555
16 รูปภาพ
คณะเกษตรฯเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการ ปีการศึกษา 2554 "เบิกฟ้ามัธยมเชิงบรูณาการ สู่ฟากกว๊านโมเดล"
23 รูปภาพ
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 16 ธ.ค 2554
10 รูปภาพ
เกษตรศาสตร์คืนถิ่น
17 รูปภาพ
ไถ่ชีวิต โค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
5 รูปภาพ
การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
12 รูปภาพ
การสัมมนาเชิงวิชาการ AEC23
10 รูปภาพ
กฐินพระราชทานประจำปี 2554
14 รูปภาพ