คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
School of Agriculture and Natural Resources
University of Phayao : มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 4เข้ารอบ 20 โครงการกระทิงแดง U project ปี 3

       คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้ผ่านการคัดเลือกโครงการกระทิงแดง U Project ปี 3 เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย โดยการประกวดโครงการนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมจากนิสิต นักศึกษา ซึ่งโครงการที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนในการดำเนินงานและรางวัล พร้อมทั้งมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขา เพื่อให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการ โดยรายชื่อนิสิตผู้รับผิดชอบโครงการมีดังนี้

          1.นางสาวปรียาภรณ์  บัวระภา

          2.นางสาวสุพัตรา   พลซา

          3.นางสาวภนิดา  หน่อแก้ว

          4.นางสาวภูษณิสา  สมเมืองมา

และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร.ขรรค์ชัย  ดั้นเมฆ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่มา :คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ    แก้ไขล่าสุดโดย: kittithat.tu วันที่: 3 ก.พ. 2559 14:07