คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
School of Agriculture and Natural Resources

ในปีการศึกษา 2555 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 6 หลักสูตร ดังนี้

(กดที่หลักสูตรเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดแบบย่อ ของแต่ละหลักสูตร)

สาขา

ปริญญา

 การประมง

 เกษตรศาสตร์

ความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร

เทคโนโลยีชีวภาพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สัตวศาสตร์

 

 วท.บ. (การประมง(กพ.รับรองคุณวุฒิ วันที่ 22 เม.ย. 57)

 วท.บ. (เกษตรศาสตร์(กพ.รับรองคุณวุฒิ วันที่ 20 พ.ค. 57)

 วท.บ. (ความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร(กพ.รับรองคุณวุฒิ วันที่ 20 พ.ค. 57)

 วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ(กพ.รับรองคุณวุฒิ วันที่ 20 พ.ค. 57)

 วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(กพ.รับรองคุณวุฒิ วันที่ 22 เม.ย. 57)

 วท.บ. (สัตวศาสตร์(กพ.รับรองคุณวุฒิ วันที่ 10 ก.พ. 57)