คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
School of Agriculture and Natural Resources

ในปีการศึกษา 2554 - 2555 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

เปิดสอนในระดับปริญญาโท ประกอบด้วย 2 หลักสูตร ดังนี้

(กดที่หลักสูตรเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดแบบย่อ ของแต่ละหลักสูตร)

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร(กพ.รับรองคุณวุฒิ วันที่ 22 เม.ษ. 57)

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ(กพ.รับรองคุณวุฒิ วันที่ 22 เม.ษ. 57)  

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์(กพ.รับรองคุณวุฒิ วันที่ 8 เม.ษ. 58)