คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบใบประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรพันธุ์ใหม่ นักแปรรูปเนื้อสัตว์อัจฉริยะ (Smart Meat Processsors)

  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบใบประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรพันธุ์ใหม่ นักแปรรูปเนื้อสัตว์อัจฉริยะ (Smart Meat Processsors)

 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบใบประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรพันธุ์ใหม่ นักแปรรูปเนื้อสัตว์อัจฉริยะ (Smart Meat Processsors) ณ เรือนเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจากท่านคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม เป็นประธานกล่าวปิดโครงการและมอบใบประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการอบรม ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการกำหนดวิสัยทัศน์จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ที่ว่าด้วย “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเพิ่มสมรรถนะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ตอบโจทย์กำลังคนเร่งด่วนที่สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ โดยจัดการศึกษามุ่งเน้นเป้าหมายไปที่ผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูปอาหารขนาดเล็กถึงขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน ผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน ทั้งบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษาซึ่งยังไม่มีงานทำหรือมีงานทำแล้ว ผู้ประกอบอาชีพในภาคการผลิตปศุสัตว์และประมงซึ่งถือเป็นต้นน้าในการผลิตวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะเชี่ยวชาญในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อและสัตว์น้ำครบวงจร ผ่านการเรียนด้านทฤษฎีเพื่อให้มีองค์ความรู้ และลงมือปฏิบัติเพื่อให้ปฏิบัติได้ นำไปพัฒนาประเทศชาติ รวมทั้งต่อยอดพัฒนาชีวิตหน้าที่การงานให้ประสบความสำเร็จต่อไป ในอนาคตข้างหน้า

Powered by MakeWebEasy.com