คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ต้อนรับทีม "ชีวิตนอกกรุง Localist" ซึ่งเป็นสารคดีเชิงข่าวจากช่อง Thai PBS

  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ต้อนรับทีม "ชีวิตนอกกรุง Localist" ซึ่งเป็นสารคดีเชิงข่าวจากช่อง Thai PBS

วันที่ 24 มีนาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณบดี คณาจารย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ต้อนรับทีม "ชีวิตนอกกรุง Localist" ซึ่งเป็นสารคดีเชิงข่าวจากช่อง Thai PBS ที่ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 13.00-13.30 น. ให้ความสนใจจะถอดบทเรียน "โคขุนดอกคำใต้ มหาวิทยาลัยพะเยา" ซึ่งเป็นการพัฒนาการผลิตเนื้อโคคุณภาพจากท้องถิ่นไทยภาคเหนือสู่สากล โดยมีผู้ให้ข้อมูล คือ รองศาสตราจารย์ ดร.โชค โสรัจกุล หัวหน้าโครงการวิจัย และคณะ ทั้งนี้โครงการ “โคขุนดอกคำใต้” ได้เริ่มดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบัน ในรูปแบบการบูรณาการแบบสหสาขาและหน่วยงานครบทุกด้านทั้งการวิจัย บริการวิชาการ และ การเรียนการสอน สามารถสร้างผลงานตีพิมพ์ได้ทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ การบริการวิชาการแก่เกษตรกรในภาคเหนือซึ่งทำให้สามารถผลิตเนื้อโคได้คุณภาพและลดต้นทุนการผลิต รวมไปถึงการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและทำงานร่วมกับชุมชนซึ่งสามารถนำผลงานไปใช้ได้จริงและได้รับรางวัลระดับชาติมาอย่างต่อเนื่อง  

Powered by MakeWebEasy.com