คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดโครงการ " ปฐมนิเทศและพัฒนาวิชาการสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา "

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดโครงการ " ปฐมนิเทศและพัฒนาวิชาการสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา "

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " ปฐมนิเทศและพัฒนาวิชาการสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา " ณ ห้อง CE10206 อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้รับผิดชอบโครงการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ ได้รับเกียรติจากคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม กล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับนิสิตบัณฑิตศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ฯ ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และถ่ายทอดประสบการณ์ แง่คิด มุมมอง แนวทางการปฏิบัติการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมแนะนำคณาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษา เสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง และเปิดการบรรยายในหัวข้อ " แรงบันดาลใจในการเรียน ป.โท"

Powered by MakeWebEasy.com