คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดการประชุม EdPEx Aggie " การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ "

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดการประชุม EdPEx Aggie " การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ "

วันที่ 8 กันยายน 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุม EdPEx Aggie " การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ " ได้รับเกียรติจากท่านคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม กล่าวเปิดการประชุมดังกล่าว ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยวิทยากรทั้งหมด 3 ท่าน คือ ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์, ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย, ดร.กรทิพย์ กันนิการ์ เป็นการบรรยายในหัวข้อสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA Criteria, โครงร่างองค์กร, วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำ SAR ตามแนว EdPEx

Powered by MakeWebEasy.com