คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำปี 2563

คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำปี 2563

วันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำปี 2563 ณ ห้อง UB01 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณบดี กล่าวเปิดโครงการ ซึ่งทีมวิทยากร ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ คุณเปรมดา ทิพย์เดโช ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย ดร.คุณากร ขัติศรี ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ ดร.ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์ บรรยายในหัวข้อต่างๆ เช่น ความสำคัญของสหกิจศึกษา บุคลิกภาพและการสื่อสาร การวัดและประเมินผลองค์กร การเขียนประวัติส่วนตัว และการเตรียมความพร้อมทั่วไป ทั้งนี้มีนิสิตเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 232 คน 

Powered by MakeWebEasy.com