คณบดี

 ผศ.ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม
 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 
 


ชื่อ                             นายบุญฤทธิ์  สินค้างาม                               

ตำแหน่ง                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่อยู่                        คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

                               มหาวิทยาลัยพะเยา  ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 

                              โทรศัพท์: (054) 466 666 ต่อ 3246,  08 1869 9497

                              โทรสาร: (054) 466 716

                              E-mail: sin_bunyarit@hotmail.com
 
ประวัติการศึกษา
 
ปีที่จบระดับปริญญาชื่อปริญญา/สาขาวิชาสถาบันการศึกษาประเทศ
2537ตรีวท.บ. เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ไทย
2541โทวท.ม. พืชไร่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ไทย
2554เอกปร.ด. การปรับปรุงพันธุ์พืชมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไทย


ผลงานวิชาการ

1. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
1) การประเมินเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดข้าวเหนียวโดยการเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกในพื้นที่
จังหวัดพะเยา (แหล่งทุน วช. ม.พะเยา)
2) การทดสอบสมรรถนะการผสมเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวที่มีศักยภาพการผลิตในจังหวัดพะเยา (แหล่งทุน วช. ม.พะเยา)
3) การพัฒนาสายพันธุ์และการทดสอบพันธุ์ลูกผสมข้าวโพดข้าวเหนียวเบื้องต้นที่มีศักยภาพผลผลิตสูงในจังหวัดพะเยาโดยวิธีสายพันธุ์ผสมกับตัวทดสอบ (แหล่งทุน วช. ม.พะเยา)
4) การประเมินและพัฒนาเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดข้าวเหนียวที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพันธุ์ลูกผสมในพื้นที่สูงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่าจังหวัดพะเยา (แหล่งทุน วช. ม.พะเยา)
5) การทดสอบผลผลิตเพื่อการคัดเลือกข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมสาหรับเป็นพันธุ์ส่งเสริมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (แหล่งทุน วช. ม.พะเยา)
6) การพัฒนาชุดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดพื้นที่อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา (แหล่งทุน วช. ม.พะเยา)
7) สมรรถนะการรวมตัวในลักษณะผลผลิตฝักสดของข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธุ์แท้ที่ปรับตัวได้ดีในจังหวัดพะเยา (แหล่งทุน วช. ม.พะเยา)
8) การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกหลังนาในพื้นที่จังหวัดพะเยา (แหล่งทุน วช. ม.พะเยา)
9) การจัดการความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการปลูกข้าวโพดฝักสดหลังนาโดยใช้น้าน้อย (แหล่งทุน วช.)
10) การพัฒนากระบวนการผลิตถั่วเขียวเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียวตาบลบ้านถ้า อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา (แหล่งทุน สกว.)
11) การพัฒนาสายพันธุ์แท้ที่มีศักยภาพสาหรับเป็นแหล่งเชื้อพันธุกรรมในโครงการปรับปรุงพันธุ์
ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม (แหล่งทุน สกว.พวอ.)
12) การคัดเลือกและพัฒนาเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีศักยภาพในการปรับตัวเพื่อความสามารถในการพัฒนาเป็นพันธุ์ลูกผสมบนพื้นที่สูง (แหล่งทุน สกว.พวอ.)
13) โครงการการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกหลังนาภาคเหนือตอนบน: เชียงราย และ พะเยา (แหล่งทุน สกว.พวอ.)
14) การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมอายุสั้นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเขต 2: จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน (แหล่งทุน สกว.พวอ.)
15) การรวบรวมและศึกษาลักษณะสาคัญทางการเกษตรลักษณะทางพันธุกรรมสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวท้องถิ่นที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ (แหล่งทุน สกอ.)
16) การทดสอบหาสายพันธุ์พ่อแม่คุณสมบัติดีเด่นในโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมที่มีศักยภาพการผลิตในจังหวัดพะเยา (แหล่งทุน สกอ.)
17) การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมที่มีศักยภาพการผลิตเพื่อการบริโภคฝักสดในเขต
ภาคเหนือตอนบน (แหล่งทุน สกอ.)
18) การวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดพะเยาสู่มาตรฐานGAP/อินทรีย์ (แหล่งทุน สานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา)
19) การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้า บนพื้นที่สูงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า (แหล่งทุน สวก.)
20) โครงการการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกหลังการทานาในจังหวัดภาคเหนือตอนบนเขต 2: จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน (แหล่งทุน สวก.)

2. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่และรางวัลที่ได้รับ

Proceeding
1) Bunyarit Sinkangam Choosak Jompuk Peerasak Srinives Wassamol Mongkol and Angkana Porniyom. 2009. Quality Protein Increasing in Waxy Corn (Zea mays ceratina) by o2o2 gene Associate with SSR Markers. The 1st International conference on Corn and Sorghum Research and The 34th National Corn and Sorghum Research Conference, 8-10 April 2009, Pattaya, Chonburi, Thailand.
2) บุญฤทธิ์ สินค้างาม ชูศักดิ์ จอมพุก พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ วรรษมน มงคล และอังคณา เพาะนิยม. 2552. Marker Assisted Backcrossing for Quality Protein in Waxy Corn. การประชุมทางวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 5: งานวิจัยกับการพัฒนาพื้นที่วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2552. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก.
3) บุญฤทธิ์ สินค้างาม ชูศักดิ์ จอมพุก พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ วรรษมน มงคล และอังคณา เพาะนิยม. 2552. การปรับปรุงโปรตีนคุณภาพข้าวโพดข้าวเหนียวด้วยวิธีผสมกลับร่วมกับการใช้เครื่องหมายโมเลกุลคัดเลือก. การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 7 วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2552. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก. (ได้รับรางวัลการเสนอผลงานปากเปล่าสาขาวิทยาศาสตร์เกษตร)
4) บุญฤทธิ์ สินค้างาม วรรษมน มงคล อังคณา เพาะนิยม พีรนุช จอมพุก พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และ ชูศักดิ์ จอมพุก. 2553. การเพิ่มปริมาณทริปโตแฟนด้วยยีน opaque-2 ในข้าวโพดข้าวเหนียวร่วมกับการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก. การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บท ข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 วันที่ 17-19 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท ลพบุรี. (ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับ ดี)
5) ภาวินี จันทร์วิจิตร บุญฤทธิ์ สินค้างาม และสุรศักดิ์ วัฒนพันธุ์สอน. 2553. การศึกษาลักษณะสาคัญทางการเกษตรและลักษณะทางพันธุกรรมข้าวโพดข้าวเหนียวท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์. การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 6: วิถีชีวิตยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2553. มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก.
6) บุญฤทธิ์ สินค้างาม ชูศักดิ์ จอมพุก พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ พีระนุช จอมพุก วรรษมน มงคล และ อังคณา เพราะนิยม. 2553. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวโปรตีนคุณภาพ. การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 8 วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2553. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก. (ได้รับรางวัลการเสนอผลงานปากเปล่าสาขาวิทยาศาสตร์เกษตร)
7) อังคณา เพาะนิยม ชูศักดิ์ จอมพุก วิทิตร ใจอารีย์ บุญฤทธิ์ สินค้างาม และ วรรษมน มงคล. 2553. การใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือกยีน waxy และ opaque-2 ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียว. การประชุมวิชาการประจาปีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 สาขาพืช วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2553. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ.
8) วรรษมน มงคล ชูศักดิ์ จอมพุก รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ บุญฤทธิ์ สินค้างาม และ อังคณา เพาะนิยม. 2553. การเพิ่มทริปโตเฟนในข้าวโพดข้าวเหนียวโดยใช้ยีน opaque-2 และใช้เครื่องหมายโมเลกุลคัดเลือก. การประชุมวิชาการประจาปีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 สาขาพืช วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2553. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ.
9) บุญฤทธิ์ สินค้างาม วรรษมน มงคล อังคณา เพาะนิยม พีรนุช จอมพุก พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และชูศักดิ์ จอมพุก. 2555. การประเมินสมรรถนะการผสมของข้าวโพดข้าวเหนียวโปรตีนคุณภาพ. การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 10 สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก. (ได้รับรางวัลการนาเสนอผลงานภาคบรรยายยอดเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร)
10) สุรศักดิ์ ปิดความลับ ภาวินี จันทร์วิจิตร สุรศักดิ์ วัฒนพันธุ์สอน และ บุญฤทธิ์ สินค้างาม. 2556. การประเมินเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดข้าวเหนียวโดยการเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือก. การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 11 สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก.
11) สุรศักดิ์ ปิดความลับ และ บุญฤทธิ์ สินค้างาม. 2557. การพัฒนาสายพันธุ์แท้ที่มีศักยภาพสาหรับเป็นแหล่งเชื้อพันธุกรรมในโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม. ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 15 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น.
12) Surasak Pidkwarmlub and Bunyarit Sinkangam. 2557. The Development of Potential Inbred Line as a Source of Germplasm in Waxy Corn Hybrid Breeding Program. TRF Progress Conference.
13) สุรศักดิ์ ปิดความลับ และ บุญฤทธิ์ สินค้างาม. 2557. การพัฒนาสายพันธุ์แท้ที่มีศักยภาพสาหรับเป็นแหล่งเชื้อพันธุกรรมในโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม. ประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 15 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น.
14) บุญฤทธิ์ สินค้างาม และ ภาวินี จันทร์วิจิตร. 2557. การพัฒนาสายพันธุ์และการทดสอบพันธุ์ลูกผสมข้าวโพดข้าวเหนียวเบื้องต้นที่มีศักยภาพผลผลิตสูงในจังหวัดพะเยาโดยวิธีสายพันธุ์ผสม
กับตัวทดสอบ. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 10 : เครือข่ายวิจัย สร้างความรู้สู่อาเซียน 22 – 23 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก.
15) สุรศักดิ์ ปิดความลับ และ บุญฤทธิ์ สินค้างาม. 2558. การพัฒนาสายพันธุ์แท้ที่มีศักยภาพเป็นแหล่งเชื้อพันธุกรรมในโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม. การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืช 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2558. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ.
16) บุญฤทธิ์ สินค้างาม และ ภาวินี จันทร์วิจิตร. 2558. การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมที่มี
ศักยภาพการผลิตเพื่อการบริโภคฝักสดในเขตภาคเหนือตอนบน. โครงการประชุมวิชาการ การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 39 – 11 มีนาคม 2558มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช. (ได้รับรางวัลผู้นาเสนอผลงานวิจัยดีมากภาคโปสเตอร์)
17) บุญฤทธิ์ สินค้างาม ตฤณ เสเมธากุล และเสรี พักผ่อน. 2558. การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้าบนพื้นที่สูง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า จังหวัดพะเยา. การประชุมทางวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 11 : ภายใต้ หัวข้อ “Research & Innovation” ในระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558. มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก.
18) กิตติกร นามวงค์ และ และ บุญฤทธิ์ สินค้างาม. 2558. การคัดเลือกและพัฒนาเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีศักยภาพในการปรับตัวเพื่อความสามารถในการพัฒนาเป็นพันธุ์ลูกผสมบนพื้นที่สูง. การประชุมทางวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 11 : ภายใต้ หัวข้อ “Research & Innovation” ในระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558. มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก.
19) สุรศักดิ์ ปิดความลับ กิตติกร นามวงค์ กิตติพันธ์ เพ็ญศรี และ บุญฤทธิ์ สินค้างาม. 2558. การพัฒนาข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมมหาวิทยาลัยพะเยา. การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 37 วันที่ 5 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา.
20) บุญฤทธิ์ สินค้างาม และ กิตติกร นามวงค์. 2558. การทดสอบผลผลิตข้าวโพดลูกผสมเบื้องต้นใน
จังหวัดพะเยา การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 37 วันที่ 5 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา.
21) กิตติกร นามวงค์ กิตติพันธ์ เพ็ญศรี ภมร อยู่ทอง และ บุญฤทธิ์ สินค้างาม. 2559. การพัฒนาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมที่มีศักยภาพในเขตภาคเหนือตอนบนด้วยวิธีการผสมกับพันธุ์ทดสอบ. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน, จังหวัดนครปฐม.
22) กิตติพันธ์ เพ็ญศรี และ บุญฤทธิ์ สินค้างาม. 2559. การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกหลังนาภาคเหนือตอนบน. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน, จังหวัดนครปฐม.
23) กิตติกร นามวงค์ และ บุญฤทธิ์ สินค้างาม. 2559. การคัดเลือกและพัฒนาเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีศักยภาพในการปรับตัวเพื่อความสามารถในการพัฒนาเป็นพันธุ์ลูกผสมบนพื้นที่สูง. ประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8” ในระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมพญางาเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา. จังหวัดพะเยา.
24) กิตติพันธ์ เพ็ญศรี วรรษมน มงคล และ บุญฤทธิ์ สินค้างาม. 2559. การประเมินและพัฒนาเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดข้าวเหนียวที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพันธุ์ลูกผสมในพื้นที่สูงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า จังหวัดพะเยา. ประชุมวิชาการ (Proceedings) “วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8” ในระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมพญางาเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา..

 Publication
1) Bunyarit Sinkangam, Peter Stamp, Peerasak Srinives, Peeranuch Jompuk, Wassamon Mongkol, Angkana Porniyom, Ngoc-Chi Dang, and Choosak Jompuk. 2011. Integration of Quality Protein in Waxy Maize by Means of Simple Sequence Repeat Markers. Crop Science, 51: 2499-2011.
2) บุญฤทธิ์ สินค้างาม. 2556. การประเมินสมรรถนะการผสมของข้าวโพดข้าวเหนียวผสมตัวเองชั่วที่
3 วารสารวิชาการเกษตร, 3: 293-306.
3) สุรศักดิ์ ปิดความลับ และ บุญฤทธิ์ สินค้างาม. 2557. การพัฒนาสายพันธุ์แท้ที่มีศักยภาพสาหรับเป็นแหล่งเชื้อพันธุกรรมในโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม. วารสารแก่นเกษตร, 42: 15.
4) บุญฤทธิ์ สินค้างาม ชูศักดิ์ จอมพุก พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ พีระนุช จอมพุก วรรษมน มงคล และ อังคณา เพราะนิยม. 2554. การเพิ่มปริมาณทริปโตแฟนในข้าวโพดข้าวเหนียวร่วมกับการใช้เครื่องหมายโมเลกุลคัดเลือก. วารสารเกษตรนเรศวร, 2: 67-75.
5) บุญฤทธิ์ สินค้างาม ภาวินี จันทร์วิจิตร และ สุรศักดิ์ วัฒนพันธุ์สอน. 2557. การทดสอบสมรรถนะการผสมเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวที่มีศักยภาพการผลิตในจังหวัดพะเยา. วารสารแก่นเกษตร, 42 (ฉบับที่พิเศษ): 730-735.

6) บุญฤทธิ์ สินค้างาม และภาวินี จันทร์วิจิตร. 2557. การพัฒนาสายพันธุ์และการทดสอบพันธุ์ลูกผสมข้าวโพดข้าวเหนียวเบื้องต้นที่มีศักยภาพผลผลิตสูงในจังหวัดพะเยาโดยวิธีสายพันธุ์ผสมกับตัวทดสอบ. ว.มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2: 85-93.
7) ธีระวัฒน์ ดาวทอง และ บุญฤทธิ์ สินค้างาม. 2558. การทดสอบผลผลิตข้าวโพดลูกผสมเบื้องต้น ในจังหวัดพะเยา. ว. วิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, 1: 1-6.
8) กิตติพันธ์ เพ็ญศรี สุรศักดิ์ ปิดความลับ วรรษมน มงคล และ บุญฤทธิ์ สินค้างาม. 2559. การทดสอบผลผลิตเพื่อการคัดเลือกข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมสาหรับเป็นพันธุ์ส่งเสริมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน. วารสารแก่นเกษตร, 44 (ฉบับพิเศษ 1): 159.
9) บุญฤทธิ์ สินค้างาม วรรษมน มงคล สุรศักดิ์ วัฒนพันธุ์สอน. 2559. การพัฒนาสายพันธุ์แท้ข้าวโพดข้าวเหนียวต้านทานต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่ในโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม. ว. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 24 (5): 736-743.
10) ภาวินี จันทร์วิจิตร สุรศักดิ์ ปิดความลับ และ บุญฤทธิ์ สินค้างาม. 2559. การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเพื่อการบริโภคฝักสดในเขตภาคเหนือตอนบน. ว. วิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร,

3. เอกสารประกอบการสอน
บุญฤทธิ์ สินค้างาม. (2558). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา สถิติและการวางแผนการทดลอง (Statistics and Experimental Design)
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้