โครงสร้างบริหารงาน


ผศ.ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม

คณบดี


ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์

และบริหารองค์กร

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา

รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัย

และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผศ.ดร.วัชระ  แลน้อย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

และกิจการนิสิต

 

ผศ.ดร.ไวพจน์  กันจู

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภูมิทัศน์

และบริหารจัดการฟาร์ม

ดร.กรทิพย์  กันนิการ์

หัวหน้าสาขาวิชาการประมง

 ดร.สุกัลยา  ภู่ทอง

หัวหน้าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ดร.พนิตนาฎ อู่พุฒินันท์

หัวหน้าสาชาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ดร.ไผ่แดง ขวัญใจ

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการอาหาร

ดร.พันธภรณ์  สุกัคกาญจน์กุล

หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์

ผศ.ดร.หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล

หัวหน้าสาขาวิชาความปลอดภัย

ทางอาหาร

Powered by MakeWebEasy.com