สาขาความปลอดภัยทางอาหาร


Food Safety in Agri-Business

ผศ.ดร.หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล

(หัวหน้าสาขาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร)

Academic Profile

- Ph.D.(Agricultural Science), Osaka Prefecture University, Japan

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Special Interests

- Minimally Processed Fruits and Vegetables, Flavor and Aroma of Horticultural Crop

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3447

Email: hataakira@hotmail.com

รองศาสตราจารย์รัตนา อัตตปัญโญ

Academic Profile

- M.S. (Food Science), The University of California, USA

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Special Interests

-  เทคโนโลยีการแปรรูปผักผลไม้กระป๋อง, ผักผลไม้อบแห้ง, น้ำผักน้ำผลไม้, ผลไม้แผ่น, การแปรรูปโดยใช้ความร้อน, GMP, HACCP

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3246

Email: extrach11@gmail.com

อาจารย์ วราภรณ์ กุศลารักษ์

 Academic Profile

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ) เกียรตินิยิมอันดับ 2

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Special Interests

- Food Processing , Food Product Development, GMP, HACCP

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3263

Email: ohiohsk@gmail.com

ดร.ตระกูล พรหมจักร

 Academic Profile

- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Special Interests

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3447

Email: tpromjak@gmail.com

ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ

 Academic Profile

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Special Interests

- Drying Technology, Food Processing Technology

- Fruits and vegetables Technology

- Process Modeling

- Thermal processing

- GMP, HACCP, BRC, SQF CODE, ISO22000, ISO9001

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3447

Email: yuparat.po@up.ac.th

 
 

 

Powered by MakeWebEasy.com