ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์


ปรัชญา
" ดำรงชีวิต ด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด "
  
ปณิธาน
“พัฒนาการเกษตร เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
 
วิสัยทัศน์
“ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติได้จริงด้านการเกษตร และอาหารปลอดภัย
เพื่อสุขภาวะที่ดีของชุมชน และก้าวสู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียนในปี 2020  ”
 
อัตลักษณ์
 “ ใฝ่รู้วิชาการ ชำนาญการปฏิบัติ  ”
 
 
สีประจำคณะ : สีเขียว(Green4) รหัสสี #347C17 


      

ภารกิจของคณะ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมีบทบาทในการปฏิบัติตามพันธกิจหลักที่สำคัญของมหาวิทยาลัย 4 ประการ คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการส่งเสริมและบริการสังคม และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้


ด้านการเรียนการสอน หรือการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตเป็นภารกิจหลักสำคัญที่คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติจะต้องดำเนินการเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ให้นิสิตที่จบการศึกษาออกไปสามารถประกอบอาชีพได้ ตลอดจนการออกไปอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเหมาะสม ฉะนั้นเป้าหมายที่สำคัญคือ การพัฒนาหลักสูตรใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ของท้องถิ่น ประเทศและเป็นสากล การบูรณาการความรู้โดยนำผลงานวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสบการณ์แก่ผู้เรียน รวมถึงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอ การพัฒนาบุคลากรและการเพิ่มพูนประสบการณ์ของคณาจารย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการถ่ายทอดความรู้ต่อไป

ด้านการวิจัย การวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติเน้นการวิจัยแบบผสมผสานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ อันจะสามารถนำไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยวิธีการสร้างรูปแบบการศึกษาที่เป็นแหล่งการศึกษาและวิจัยให้เป็นที่พึ่งของสังคมท้องถิ่นเพื่อการแก้ไขปัญหาของชุมชนรวมทั้งการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการซึ่งมีผลทำให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นคว้าวิจัยของคณาจารย์ให้สามารถสร้างงานวิจัยและเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์โดยใช้ผลการวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน และการบริการวิชาการสู่ชุมชนอันจะนำไปสู่การผลิตบัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป

ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติได้สร้างกระบวนการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้วิชาการแก่ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มศักยภาพการบริการสังคม สร้างโปรแกรมส่งเสริมเผยแพร่อย่างเป็นรูปธรรมตามที่สังคมต้องการโดยประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆรวมถึงเครือข่ายองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชนในระดับต่างๆ

 

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมีภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้ดำเนินการเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งการสอดแทรกในเนื้อหารายวิชา นอกจากนั้นยังได้ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชน อันจะนำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านวิชาการและมีความประพฤติเหมาะสมเป็นที่ต้องการของสังคมต่อไป
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy