สาขาเทคโนโลยีการเกษตร

 
Agricultural Technology

ผศ.ดร.รวิสรา  รื่นไวย์

         (ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี)

Academic Profile

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

Special Interests

- Fermentation Process, Gene Manipulation in Yeast and Fungi, Lipid Technology

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3163

Email: rawisara.rue@hotmail.com 

  

ผศ.ดร.พนิตนาฏ  อู่พุฒินันท์

Academic Profile

- วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (จุลชีววิทยาประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Special Interests

- Lactic acid bacteria, Molecular biology of bacteria

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3263

Email: panitnart.au@gmail.com

  

ผศ.ดร.สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา

Academic Profile

- Ph.D (Biotechnology) The University of Tokyo, Japan

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

Special Interests

- Plant Molecular Biology, Plant tissue culture and transformation, plant nutrient uptake

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3162

Email: tik_cab@hotmail.com

  

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์

 Academic Profile

- ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การประมง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) (เกีบรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Special Interests

- Fishery management, Fish population dynamic, Aquatic resoyurces and environmental management

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  3444

Email: kanyanat_s@hotmail.com

  

ผศ.ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม 

Academic Profile

- ปร.ด. (การปรับปรุงพันธุ์พืช) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Special Interests

- การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดและพืชไร่, ยางพารา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3157

Email: bunyarit.sin@gmail.com

  

ผศ.ดร.สุกัลยา  ภู่ทอง

Academic Profile

- Ph.D. (Horticulture) Oregon State University

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พฤกษศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พฤกษศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Special Interests

- การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3148

Email: sukalya_p@hotmail.com

Site :: https://sukalyap.wixsite.com/mysite 

  

ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย

Academic Profile

- Doctor of Agricultural Science (Dr.agr), University of Bonn, Germany

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Special Interests

- Animal Genetics, Pig QTL, Epigenetics, พันธุศาสตร์สุกร

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3446

Email: watchara.laenoi@gmail.com

  

ผศ.กฤตภาค บูรณวิทย์

 Academic Profile

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การปรับปรุงพันธุ์สัตว์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)
  (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร

Special Interests

- Conventional Breeding, Experimental Designs

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3446

Email: krittaphak.bu@up.ac.th

  

ดร. ธนาพร บุญมี 

Academic Profile

- วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์) สัตว์ศาสตร์และสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- วิทยาศาสตรบัณฑิต ( สัตวศาสตร์) สาขาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Special Interests

- Meat Science, Animal production, Animal Nutrition

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3446

Email: NapornTB@gmail.com

  

ดร.คุณากร ขัติศรี

  Academic Profile

 - Ph.D (Food Science and Technology) มหาวิทยาลัยนเรศวร

 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยนเรศวร

 - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 Special Interests

 - Fruit and Vegetable Processing Technology

- Rice and Rice bran oil

- Carbohydrate - Fat and Oil

- Food Processing

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3165

 Email: k.katsri@gmail.com

  

ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ

 Academic Profile

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Special Interests

- Drying Technology, Food Processing Technology

- Fruits and vegetables Technology

- Process Modeling

- Thermal processing

- GMP, HACCP, BRC, SQF CODE, ISO22000, ISO9001

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3447

Email: yuparat.po@up.ac.th

  

 
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  คุกกี้