ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ

 

ประกาศศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

คำสั่งแต่งตั้งศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ

คำสั่งแต่งตั้ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับผลผลิตทางการเกษตร " ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ "

คำสั่งแต่งตั้ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานของระบบ IMS "ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ"

 


แผนงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

1.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

2.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)

3.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพะเยาเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 1 "เปิดบ้าน เมืองพะเยา"

4.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพะเยาเกษตรแฟร์ เพิ่มเติม

แบบรายงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
เอกสาร 1 เอกสาร 2

1.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ
2.เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ (เพิ่มเติม)
3.รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ 2560-2561
4.รายการขออนุมัติโอนงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1
5.รายการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

ระเบียบวาระการประชุม

1.ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ครั้งที่ 1/2563

มหาลัยเศรษฐกิจพอเพียง ม.พะเยา

การดำเนินงานพัฒนาศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติบรรลุผลสัมฤทธิ์ จึงได้จัดแบ่งกิจกรรมของศูนย์ฯ ออกเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้

image
1. งานศึกษาและพัฒนาพันธุ์พืชและเกษตรกรรม 

2. งานศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์

3. งานแปรรูปและผลิตภัณฑ์

4. งานศึกษาและพัฒนาการประมง

กิจกรรมของศูนย์ฯ ทั้ง 4 ส่วน

ติดต่อเรา

นางสาวณัฐธาดา ขัตธิ

เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป (งานวิจัยและบริการวิชาการ)

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3247

โทรสาร 054-466-716

Email : nutthadakhutti@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com