เกษตรศาสตร์


Agriculture 

ผศ.ดร.วาสนา พิทักษ์พล 

(ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตร ปริญญาโท)

Academic Profile

- Ph.D.(Postharvest Horticulture) Ehime University

- M.Sc. (Agriculture) Kagawa University

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Special Interests

- วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3149 

Email: wasnan@yahoo.com

  

ผศ.ดร.ไวพจน์ กันจู

(ประธานหลักสูตรเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี) 

  Academic Profile

- ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พันธุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Special Interests

- การปรับปรุงพันธุ์ข้าว, เครื่องหมาย DNA

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3145

Email: pot6127@hotmail.com

  

ผศ.ดร.สุกัลยา  ภู่ทอง

Academic Profile

- Ph.D. (Horticulture) Oregon State University

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พฤกษศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พฤกษศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Special Interests

- การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3148

Email: sukalya_p@hotmail.com

Site :: https://sukalyap.wixsite.com/mysite 

  

รศ.ดร.มนัส ทิตย์วรรณ 

Academic Profile

- Ph.D.(Biology) Utah State University

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Special Interests

- กีฏวิทยาทางการเกษตร

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน รอข้อมูล

Email: manytityavan@yahoo.com

  

ผศ.ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม 

Academic Profile

- ปร.ด. (การปรับปรุงพันธุ์พืช) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Special Interests

- การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดและพืชไร่, ยางพารา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3157

Email: bunyarit.sin@gmail.com

  

ผศ.ดร.ภาวินี จันทร์วิจิตร 

Academic Profile

- วท.ด.(พืชสวน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Special Interests

- การผลิตผักและไม้ดอกไม้ประดับ

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3146

Email: p_nuring@hotmail.com

  

ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 

Academic Profile

- วท.ด.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Special Interests

- โรคพืช, การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3154 

Email: wipornpannuangmek@gmail.com

  

ดร.บุญร่วม คิดค้า 

Academic Profile

- วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Special Interests

- Crop physiology and Soil science

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3148

Email: bkhitka@hotmail.com

  

  

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  คุกกี้