เอกสาร Download สำหรับอาจารย์

เอกสาร Download ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน

1.แบบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน

2.ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

3.แบบฟอร์มรายงานฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

เอกสาร Download การขออนุญาตลาของบุคลากร

1.แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

2.แบบใบลาพักผ่อน

3.แบบใบลาอุปสมบท

4.แบบใบขอยกเลิกวันลา

5.แนวปฏิบัติการขออนุญาตลาเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การลาของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2560 คลิก !!

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสาร Download เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2560

1.บรรยายพรบ.60 กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา

2.ระเบียบกระทรวงการคลัง 2560

3.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

4.รายงานขอซื้อ/จ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง) กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท (มพ.กค.02)

5.ใบเสนอซื้อ/จ้าง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) (มพ.กค.01)

6.ใบเสนอราคา

7.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 500,000 บาท)

8.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)

9.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

10.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เอกสารแนบที่ 2

 

Powered by MakeWebEasy.com