เอกสาร Download

ความก้าวหน้าพนักงานสายบริการ

1.  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561

3. เส้นทางการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

4. บันทึกข้อความขอรับการประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง

5. แบบฟอร์มประวัติส่วนตัวและผลงาน

6. แบบประเมินค่างาน

7. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

8. แบบตรวจสอบคุณสมบัติ

 

เอกสาร Download 

1.แบบฟอร์ม เอกสารด้านการเงินและพัสดุ

2.แบบฟอร์ม เอกสารด้านบริหารงานบุคคล

 

 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การลาของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2560 คลิก !!

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสาร Download เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง

1.บรรยายพรบ.60 กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา

2.ระเบียบกระทรวงการคลัง 2560

3.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

4.รายงานขอซื้อ/จ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง) กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท (มพ.กค.02)

5.ใบเสนอซื้อ/จ้าง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) (มพ.กค.01)

6.ใบเสนอราคา

7.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 500,000 บาท)

8.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)

9.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 500,000 บาท) ปี 2562

10.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ปี 2562

 

Powered by MakeWebEasy.com