ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และบริการวิชาการเกษตรเพื่อชุมชน และนานาชาติ ตามพันธกิจหลักที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และของมหาวิทยาลัยพะเยาทั้ง 5 ประการ คือ
 
1) ในด้านการเรียนการสอน คณะเกษตรศาสตร์ฯ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ และทักษะสำคัญเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ เป็นนักการเกษตรรุ่นใหม่หรือที่เรียกว่า SMART FARMER ที่ทำการเกษตรแบบใหม่ SMART AGRICULTURE เพื่อเติบโตเป็นบัณฑิต และทรัพยากรบุคคลของประเทศชาติที่สามารถพัฒนาตนเอง ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก และมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 
2) ในด้านการวิจัยและนวัติกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา ของเรา นับได้ว่าเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการวิจัย โดยคณาจารย์และนักวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ฯ ทำการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการวิจัยดังกล่าวนอกจากจะช่วยเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในด้านการเรียนการสอนแล้ว ผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา ยังได้รับการเผยแพร่ และถูกนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ อย่างเป็นรูปธรรม
 
3) ในด้านการบริการวิชาการ การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมนั้น คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการบริการวิชาการมาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวัฒธรรมองค์กรที่สำคัญของทุกหลักสูตร ที่มีการนำเอานิสิตไปลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน รวมทั้งเพื่อพัฒนาการเกษตรของชุมชนให้เข้มแข็งขึ้น
 
4) ในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมท้องถิ่น คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภารกิจดังกล่าว โดยส่งเสริมการทำกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมข้าว การสู่ขวัญควาย รวมทั้งการศึกษาวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารพื้นเมือง เป็นต้น
 
5) ในด้านการบริหารงานที่ทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงร่วมกันนั้น คณะเกษตรศาสตร์ฯ มีนโยบายการบริหารงานด้วยความโปร่งใสที่เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ โดยให้บุคลากรของคณะในทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะให้น่าอยู่ เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีความสุข เป็นการพัฒนาคนและพัฒนางานร่วมกัน กระผมในฐานะคณบดีของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์กรของเราจะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมีศักยภาพ ขอขอบคุณ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่าทุกคนที่มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในของการพัฒนาองค์กรของเราให้มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยต่อไป
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยพะเยา
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  คุกกี้