ผลการดำเนินงานของคณะ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2563
แผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2564
รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2564

รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินงานในแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินงาน Super KPI ประจำปี 2563
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2563–2567

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้งบประมาณประจำปี 2564
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปี 2564
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารคณะ
เจตนารมณ์ในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
เจตจำนงสุจริตในการบริหารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล ประจำปี 2563
แผนการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2559
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุน
หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบประจำปี
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายงาน/ข้อมูลเชิงสถิติ
รายงานการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากร

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563
มาตรการการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน
คู่มือการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บริหารงาน

 

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้