ผลการดำเนินงานของคณะ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2564
 แผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2565
 รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2565
 รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2564
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2564
 รายงานผลการดำเนินงาน Super KPI ประจำปี 2564
 ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2565–2569
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน ปี 2565
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการใช้งบประมาณประจำปี 2565
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปี 2565
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน ประจำปี 2564
 แผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ฯ ปี 2565

การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารคณะ
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
 
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง เจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

การบริหารทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564
 แผนการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
 รายงานประจำปี 2564
 คำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. 2563
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2559
 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุน
 หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบประจำปี
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายงาน/ข้อมูลเชิงสถิติ
 รายงานการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากร
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564
 มาตรการการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2565
 คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน
 คู่มือการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บริหารงาน

 

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้