คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตร เพื่อการดำเนินชีวิต (พัฒนากาย ใจ และบุคลิกภาพ)

  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตร เพื่อการดำเนินชีวิต (พัฒนากาย ใจ และบุคลิกภาพ)

วันที่ 28 มกราคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตร เพื่อการดำเนินชีวิต (พัฒนากาย ใจ และบุคลิกภาพ) ณ อาคารเรียนรวม ห้อง CE11206 มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้รับผิดชอบโครงการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ โดยโครงการดังกล่าว เป็นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดีและมีจิตใจที่สร้างความสำเร็จโดยใช้หลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่นในการทำงาน ดำรงชีวิตตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและไม่โลภมาก รู้จักพอ มีความเมตตา กรุณา มีน้ำใจ เสียสละ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมจิตสาธารณะ

Powered by MakeWebEasy.com