คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดการอบรมเกษตรกรใน "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำเพื่อเลี้ยงโคเนื้อในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการผลิตในระดับศูนย์อาหารสัตว์ของชุมชน"

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดการอบรมเกษตรกรใน "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำเพื่อเลี้ยงโคเนื้อในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการผลิตในระดับศูนย์อาหารสัตว์ของชุมชน"

  วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการอบรมเกษตรกรใน "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำเพื่อเลี้ยงโคเนื้อในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการผลิตในระดับศูนย์อาหารสัตว์ของชุมชน" นำโดย รศ.ดร.โชค โสรัจกุล ดร.ขรรค์ ชัยดั้นเมฆ ร่วมกับ นายชัยณรงค์ วงศ์สรรศรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ อบรมเกษตรกรในโครงการดังกล่าว ได้อบรมเกษตรกรในพื้นที่ ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย และ อ.เชียงคำ จ.พะเยา ซึ่งเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์รูปแบบใหม่โดยใช้จุลินทรีย์เพิ่มประสิทธิภาพการหมักเป็นและจะมีการประเมินผลกลุ่มผู้ได้รับเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภาคเหนือ (สวทช.ภาคเหนือ) สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) 

Powered by MakeWebEasy.com