คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมประชุมวางแผนบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานปศุสัตว์ จ.เชียงราย โครงการ " วิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อผลผลิตฯ "

คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมประชุมวางแผนบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานปศุสัตว์ จ.เชียงราย โครงการ " วิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อผลผลิตฯ "

ในวันที่ 9 พฤศิจกายน 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมวางแผนบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โครงการ " วิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อผลผลิตฯ " นำโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา พร้อม อดีต ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา นายชยุต ดงปาลีธรรม์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวฯ กับสำนักงานปศุสัตว์ จ.เชียงราย โดยนายสัตวแพทย์จำนงค์ สันกว๊าน, หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์, พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ประจำกลุ่มสุขภาพสัตว์, เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและตัวแทนกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือเป้าหมายพื่นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เทิง อ.พญาเม็งราย และ อ.พาน ทั้งนี้เป็นการชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ และวางแผนการปฏิบัติงานบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานตามโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อผลผลิตฯ ตอบสนองเกษตรกรให้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการสูงสุด

Powered by MakeWebEasy.com