คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย"

111 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย"

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย" วิทยากรโดย นางพรรณทิพย์ สมมิตร และนางสาวณัฐรดา แก้วขื่นชัย จาก สวทช. (NSTDA)  ณ ห้องประชุม AGR1101 คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา ได้รับเกียรติจากคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม พร้อมผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา กล่าวเปิดโครงการดังกล่าวฯ โดยโครงการนี้เป็นการดำเนินการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะนวัตกรรมการเกษตร และมีการเชื่อมโยงเพื่อรับฟังปัญหากับกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยในหน่วยงาน เพื่อสร้างผลงานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีสู่ภาคเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง ในเขตภาคเหนือตอนบน 

Powered by MakeWebEasy.com