คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงเจตจำนงสุจริตต่อมหาวิทยาลัยพะเยาและสาธารณชน

136 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงเจตจำนงสุจริตต่อมหาวิทยาลัยพะเยาและสาธารณชน

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นส่วนงานที่มีภาระหน้าที่ในการสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมถึงภาระหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ข้าพเจ้าในนามคณบดีและบุคลากร ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ขอแสดงเจตจำนงสุจริตต่อมหาวิทยาลัยพะเยาและสาธารณชนทุกคนว่า ข้าพเจ้าและบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จะบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ในภาระหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม และด้วยกำลังและความสามารถ และจะใช้อำนาจหน้าที่ด้วยปัญญา รู้คิดพิจารณาว่าจะไม่กระทำความเสื่อมเสีย หรือจะกระทำการใดที่ต้องกระทำและไม่กระทำการใดที่ต้องละเว้นการกระทำ ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ตามมาตรการการป้องกันการทุจริต และพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และจะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่นทุกรูปแบบ ตลอดจนร่วมกันสร้างวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรเพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้