สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562

113 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีบัณฑิต มหาบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 97 ราย เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

 ในการนี้ อาจารย์นักวิจัยดีเด่น เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2562 เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาติ ธนะ ด้านการวิจัยที่สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาใน "กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น" ได้ให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำในโอกาสและคุณภาพทางการศึกษา การพัฒนาและการนำความรู้ไปพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับประเทศและสากล ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรทุกระดับ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบ ๒ ปริญญา จัดทำหลักสูตรระยะสั้น สำหรับ Reskil, Upskill และ Newskill เพื่อผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต พัฒนาอาจารย์ด้านการสอนด้วยกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ พัฒนานิสิตผ่านกิจกรรมต่าง ๆ แม้อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของบุคลากรทั้งระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ตลอดจนการสร้างผู้ประกอบการ Startup เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ร่วมพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยมีจุดเริ่มต้นจาก "๑ คณะ ๑โมเดล" เป็น "๑ คณะ ๑ สัญลักษณ์ความสำเร็จ" และมีเป้าหมายสู่การเป็น "ชุมชนนวัตกรรม" จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ทั้งในมหาวิทยาลัยและในชุมชนจังหวัดพะเยา รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย ชุมชนบ้านหล่ายต้าและย่านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย รวมทั้งเอกลักษณ์ของชาติ เช่น ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ประเพณีตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง และการสวมใส่ผ้าไทยมหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก ทั้งจากการจัดอันดับของ THE Impact Rankings, SCImago Institutions Rankings, UI GreenMetric World University Rankings และ Webometics Ranking of World Universities ผลการดำเนินงานดังกล่าวเกิดขึ้นได้ ภายใต้การผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงานของบุคลากร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 ความว่า

“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยพะเยา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันนี้ ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน
ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
บัณฑิตทั้งหลายที่มาประชุมอยู่ ณ ที่นี้ นับว่าเป็นผู้มีศักยภาพทางวิชาการ โดยมี
ปริญญาบัตรเป็นเครื่องรับรองความรู้ความสามารถ แต่ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน
ซึ่งบัณฑิตจะต้องกระทำต่อไปนั้น จะอาศัยเพียงวิชาการที่ได้รับมาจากมหาวิทยาลัย ยังไม่เพียงพอ
เพราะในวันข้างหน้า แต่ละคนอาจจะได้ประสบพบเจอเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสถานการณ์หรือสังคมที่
แตกต่างหลากหลาย ทุกคนจึงจำเป็นต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรอบรู้
และประสบการณ์ที่กว้างขวาง ทั้งต้องฝึกฝนอบรมจิตใจให้ประณีต เข้มแข็ง และมั่นคงในคุณธรรม
จะได้สามารถดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน ให้ดีให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นได้ ไม่ตกไปในทางเสื่อม
บัณฑิตมีความรู้ความสามารถเป็นพื้นฐานที่ดีอยู่แล้ว หากแต่ละคนจะได้นำแนวทางนี้ไปปฏิบัติ
ก็เชื่อว่าจะประสบผลสำเร็จได้ไม่ยากนัก
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน
และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกมั่นคงทุกประการ ”

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้