คณะเกษตรฯ จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบใบประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร Smart Farming และ Smart Meat Processsors

187 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คณะเกษตรฯ จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบใบประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร Smart Farming และ Smart Meat Processsors

ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบใบประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรพันธุ์ใหม่ นักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเกษตรสู่ Smart Farming และนักแปรรูปเนื้อสัตว์อัจฉริยะ (Smart Meat Processsors) ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจากท่านคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม เป็นประธานกล่าวปิดโครงการและมอบใบประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการอบรม

 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการกำหนดวิสัยทัศน์จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ที่ว่าด้วย “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวนั้นถูกขับเคลื่อนในนโยบายสำคัญจากเดิมไปสู่การขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมด้วย Thailand 4.0 โดยการเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม ให้เป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี ลงมือปฏิบัติได้ในทุกมิติ เน้นการเรียนนอกห้องเรียนโดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย เกษตรกรรมแบบแม่นยำสูงหรือฟาร์มอัจฉริยะ เกษตรกรรมในเมือง และเกษตรกรรมแบบยั่งยืน รวมไปถึงการจัดการผลิตผลเกษตรแบบครบวงจร โดยใช้นวัตกรรมเกษตรเปลี่ยนเป็นเกษตรกรรมยุคใหม่ที่โดยมุ่งเน้นการใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชนพร้อมทั้งนำความรู้ ความสามารถที่ได้รับอีกเพิ่มสมรรถนะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ตอบโจทย์กำลังคนเร่งด่วนที่สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ โดยจัดการศึกษามุ่งเน้นเป้าหมายไปที่ผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูปอาหารขนาดเล็กถึงขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน ผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน ทั้งบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษาซึ่งยังไม่มีงานทำหรือมีงานทำแล้ว ผู้ประกอบอาชีพในภาคการผลิตปศุสัตว์และประมงซึ่งถือเป็นต้นน้าในการผลิตวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะเชี่ยวชาญในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อและสัตว์น้ำครบวงจร ผ่านการเรียนด้านทฤษฎีเพื่อให้มีองค์ความรู้ และลงมือปฏิบัติเพื่อให้ปฏิบัติได้นำไปพัฒนาประเทศชาติ รวมทั้งต่อยอดพัฒนาชีวิตหน้าที่การงานให้ประสบความสำเร็จต่อไป ในอนาคตข้างหน้า

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้