คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินโครงการ พัฒนาเครือข่าย การสื่อสาร และความผูกพันธ์ต่อองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

385 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ดำเนินโครงการ พัฒนาเครือข่าย การสื่อสาร และความผูกพันธ์ต่อองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินโครงการ พัฒนาเครือข่าย การสื่อสาร และความผูกพันธ์ต่อองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม Meeting Room 1 AGR1101 คณะเกษตรฯ ม.พะเยา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นำโดยคณบดี ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก, รองคณบดี, คณาจารย์ พร้อมบุคลากรเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 60 คน

 


วัตถุประสงค์ของการประชุมและการมอบหมายการดำเนินงานโดยสรุป ดังนี้

1. แจ้งประกาศนโยบายของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยให้ผู้บริหารของหน่วยงานกำกับติดตามให้บุคลากรในสังกัดยึดถือปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด
2. แจ้งประกาศนโยบายของคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง เจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. มอบหมายให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน ส่งเสริมให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรในสังกัดปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) รวมทั้งกำกับติดตามการรายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy ในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณ แก่ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยรับทราบอย่างต่อเนื่อง
4. เผยแพร่ชี้แจงกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบด้านข้อมูลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งในส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT), ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
5. ร่วมกันกำหนดแผนงาน กรอบระยะเวลาการดำเนินงาน และมอบหมายหน่วยงานผู้รับชอบในการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รองรับการประเมิน ITA ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา และการเตรียมความพร้อมในการประเมิน UP ITA ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั่วทั้งองค์กรอย่างมีส่วนร่วม
6. เผยแพร่ชี้แจงการจัดทำแผนการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมตามกรอบแนวทางและเกณฑ์การประเมิน ชุนชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมประจำปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นการพัฒนาของแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) เพื่อกำหนดแผนงานและมอบหมายหน่วยงานผู้รับชอบในการกำกับติดตามการดำเนินงานในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติกำหนด
7. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดอ่อนและข้อควรปรับปรุงพัฒนาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อมุ่งสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสู่การปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม และเป็นรูปธรรม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้