คณะเกษตรฯ ม.พะเยา เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อภาพรวมการดำเนินงานของคณะฯ ประจำปี 2566

106 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คณะเกษตรฯ ม.พะเยา เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อภาพรวมการดำเนินงานของคณะฯ ประจำปี 2566

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ นำโดยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก, รองคณบดี พร้อมบุคลากร จัดกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินและการสะท้อนความคิดเห็นต่อภาพรวมการให้บริการหรือการดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม Meeting 1 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ตามแบบวัด EIT อันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาองค์กรในด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 40 ราย ได้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น 

 


วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งเป็นผู้ที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อตามภารกิจของมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางใดทางหนึ่งหรือได้รับผลกระทบจากการกำหนดนโยบาย การปฏิบัติหน้าที่ หรือการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินและการสะท้อนความคิดเห็นต่อการให้บริการหรือการดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเด็นการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ตามแบบวัดการประเมิน EIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

1. การประเมินความคิดเห็นด้านคุณภาพการดำเนินงาน
2. การประเมินความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร
3. การประเมินความคิดเห็นด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน
ผลจากการดำเนินกิจกรรมและการนำข้อคิดเห็นจากการประเมิน EIT ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นกระบวนการส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งกำหนดให้ผู้บริหารและบุคลากร ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ผลจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ อันประกอบด้วย หลักประสิทธิภาพ, หลักประสิทธิผล, หลักการตอบสนอง, หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้, หลักเปิดเผย/โปร่งใส, หลักนิติธรรม, หลักความเสมอภาค, หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ, หลักการกระจายอำนาจ และหลักคุณธรรม/จริยธรรม

การส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทำให้คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา มีการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นให้ประชาชนได้รับทราบ มุ่งเสริมสร้างการปฏิบัติงานหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับด้วยคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและเว็บไซต์หลักของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่จำเป็นผ่านช่องทางออนไลน์ ได้อย่างสะดวก เปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง และร่วมคิดแก้ไขปัญหาในกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินงาน เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง กิจกรรมดังกล่าวจึงถือเป็นกระบวนการสำคัญในการส่งเสริมมาตรการในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศรวมทั้งให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบสถานะการประเมินตนเองจากบุคคลภายนอก ตลอดจนสามารถนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงพัฒนาองค์กร ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังกล่าว จะถูกรวบรวมและบันทึกข้อมูลในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. และใช้เป็นข้อมูลสำหรับกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จะส่งเสริมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รายงานแก่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งในส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ในปีต่อ ๆ ไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้